Căutare în site

 

                                              Paşaportul raionului Soroca 2017

  Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, avînd hotare directe la nord-west cu raionul Donduşeni, la west cu raionul Drochia, la sud cu raionul Floreşt, la sud-est cu Unitatea administrativ-teritorială din stînga Nistrului şi la est cu Ucraina.

Hotarele raionului sînt încadrate între 47° 57' 48'' latitudine nordică ( localitatea Soloneţ), 47° 27' 29'' latitudine nordică (localitatea Rudi), şi 27° 49' 50'' longitudine estică ( punctul extrem de west Tătărăuca Nouă), 28° 38' 35" longitudine estică (punctul extrem de est localitatea Cerlina). Centrul raional este oraşul Soroca.

  Clima - Clima este temperat continentală, unde bilanţul radiativ constituie 45-50 kkal. Iarna de obicei, este blândă şi scurtă, dar îşi poate arăta şi capriciile. Vara e lungă şi călduroasă. În mediu pe an au fost înregistrate 2060 ore cu soare.

Viteza medie anuală a vântului e de 4,4 m/sec cu intensificări în februane-martie şi noiembrie. în iulie şi august, suflă vânturi uscate, fierbinţi.

Ultimul îngheţ la sol primăvara e în jurul datei de 2 mai, primul îngheţ de toamnă - pe la 4 octombrie. Iarna îngheţurile la sol au adâncimea medie de 25-30 cm şi maximă - de 50-70cm.

    Solurile – diferite tipuri de cernoziom tipice, levigate şi alcaline. Circa 10 % din suprafaţă este ocupată de soluri cenuşii de păduri.

    Zăcămintele naturale - granit, piatră brută, nisip, calcar cretacic.

    Suprafaţa totală a raionului Soroca constituie – 104,3 mii ha.

    Populaţia totală constituie – 100078  persoane.

    Primării – 35.

    Oraşe – 1.

    Localităţi68.

    Numărul agenţilor economici  total – 3637  unităţi.  inclusiv pe forme juridice:

 

-           Întreprinderi de stat  - 10

-          Întreprinderi individuale   - 973

-          Gospodării țărănești – 1064

-          Societăți pe acțiuni  - 23

-          Societăți cu răspundere limitată  - 879

-          Cooperative de producție – 7

-          Întreprinderi municipale – 25

-          Instituții publice – 117

-          Asociații obștești – 218

-          Asociații religioase – 67

-          Altele - 254

      Agricultura:

Suprafaţa terenurilor agricole constituie  – 63,2 mii ha, inclusiv: terenuri arabile – 54,9 mii ha, plantaţii  multianuale (livezi, vii şi nucari) – 7,9 mii ha, păşuni – 0,4 mii ha.   Principalele culturi - cerealele (grîu, orz, porumb), culturi tehnice (floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr), culturi legumecule (tomate, castraveți varză, porumb zaharat, mazăre verde, bostănoase), fructe,  nuci şi pomușoare. 

                        În anul 2016 volumul producţiei agricole în preţuri comparabile a constituit 365,2 mln.lei, inclusiv  producţia vegetală 282,7 mln.lei şi producţia animalieră a constituit 75,5 mln.lei.

            În sectorul agrar al raionului activează  150 agenţi economici, peste una mie gospodării ţărăneşti individuale. La fel în raion activează şi prestează servicii 5 magazine agricole, 5 farmacii veterinare, 28 puncte de însămînţare a vitelor, 27 puncte de colectare a laptelui, 31 de mori şi 20 oloiniţe, 3 linii de uscare a fructelor (prune şi mere) de serviciile cărora se folosesc practic toţi agricultorii. 

Potenţialul industrial:  

Industria în raionul Soroca este prezentată de întreprinderi din diverse ramuri ale economiei. Principala  ramură este industria prelucrătoare, în deosebi întreprinderi ale industriei alimentare. De asemenea este dezvoltată și industria ușoară, în special confecționarea hainelor și încălțămintei. Cele mai mari întreprinderi și obiecte comerciale sînt: SA”Alfa-Nistru”, SA”Fabrica de brînzeturi”, SRL”Kernel”, SRL”Testor”, SRL”Debut Sor”, SA”Hidroinpex”, SA”Făuritorul”, SRL”Ermo-Grup”, SRL”Sotex-Grup”, SRL”Maritan-Sor”, SRL”Fabrica materiale de construcție”, SRL ,,Polimer”, SRL ,,Magistrala-Nistru”, ”Fourchette”,”Mărfuri de uz casnic”, ”Modern”, etc.

În oraș avem 11 restaurante, din care cele mai solicitate sînt restaurantele ”La Cetatea Veche”, ”Primăvara”, ”Soroca” și ”Golden River”, ,,Alisa”, ,,Amour”, ,,Briz” ş.a.

Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii îi revine un rol important în dezvoltarea economică a raionului.

Pentru susținerea micului bussines, au fost fondate de CR și activează:

 din 2003  - Centrul de resurse pentru tineret ,,Dacia”;

din 2009 - Incubatorul de afaceri din Soroca;

 din 2013 - Biroul Comun de Informare și Servicii.

Pe teritoriul raionului activează și alte instituții , care au menirea de a acorda ajutor micului bussines și anume:

Camera de Comerț și Industrie fil.Soroca;

Soragroinform ACSA;

Asociația producătorilor agricoli Teragronord;

Asociația oamenilor de afaceri Pro Bussines Nord.       

  Indicele volumului producţiei industriale  în 2016  a constituit  764005,043 mii lei.

  Investiţiile în active materiale pe termin lung  din contul tuturor surselor de finanţare realizate în economia raionului în perioada de raport au fost însuşite în valoare de 90014,3 mii lei.

Toate localitățile rurale ale raionului au legătură auto cu centrul raional prin rutele regulate suburbane cît și tranzite. Zilnic din Stația de autobuse Soroca circulă 47 rute înregistrate.

Cele mai mari întreprinderi din această ramură sînt SA”Ita-Servis”, SA ”PAT-7”, SRL”Soralextur”, SRL ”Autoinvest-grup” etc.

 Volumul  mărfurilor transportate cu toate tipurile  de transport  ale întreprinderilor auto în ianuarie-decembrie 2016  a alcătuit 138,6 mii tone.

  Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele întreprinderilor de transport auto au constituit 1584,5 mii pasageri.

  Câştigul  salarial mediu  (pe raion) al unui salariat în  decembrie 2016 a fost de 4382,2 lei, iar în sfera bugetară salariul mediu a constituit 3874,9 lei.

 

Sistemul de educatie :        Sistemul de învăţământ din raionul Soroca este structurat pe următoarele trepte de şcolarizare: educaţia preşcolară, învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Infrastructura şcolară a raionului în anul de studii 2017-2018  include  104 instituţii de învăţământ : 56  instituţii preşcolare cu 3093 copii înscriși în 138 grupe, 28  gimnazii, 5 licee , 5 școli primare-grădiniţă, 5 şcoli primare, 1 şcoală de sport şi un centru de creaţie a elevilor.

În teritorul raionului Soroca activează : Colegiul Tehnic Agricol, Colegiul de Artă ”Nicolai Bodgros”, Colegiul Pedagogic „M.Eminescu”, Școala Profesională din or. Soroca, Școala profesională din Soroca a MoldCoop, instituții de învățămînt extrașcolar - școala sportivă orășenească, școala sportivă raională și centrul de creație a copiilor ”Speranța”.

      Institutiile medicale:

Resursele sistemului sănătăţii din raionul Soroca este constituit din următoarele instituţii medico-sanitare şi farmaceutice:

a) Instituţii medico-sanitare republicane şi desconcentrate în teritoriu:

- Centrul de Sănătate Publică Soroca

- Substaţia raională de asistenţă medicală de urgenţă (AMU) Soroca cu 2 puncte AU în s.Vărăncău şi s.Bădiceni.

- Internatul Psihoneurologic s. Bădiceni, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei.

b) Instituţii medico-sanitare publice raionale:

- IMSP Spitalul raional Soroca „A. Prisacari” cu capacitatea de 280 paturi;

- IMSP ale sistemului de asistenţă medicală primară, care sunt reprezentate de către structurile teritoriale ale Centrelor de Sănătate Soroca, Centrul de Sănătate din microraionul Soroca-Nouă şi celor din localităţile Racovăţ, Cosăuţi, Slobozia-Cremene, Rubleniţa, Parcani, Bădiceni. Căinarii-Vechi, Vasîlcău, Vîsoca, Rudi, Nimereuca, Vădeni.

c) IM Centrul stomatologic raional;

d) Instituţii medico-sanitare private:

- Farmacii -22;

- Cabinete stomatologice – 6

- Cabinet oftalmologic -1

- Cabinet practică medicală„Marinescu Natalia” s. Cosăuţi

- Cabinet medical consultativ str. Negruzzi-4 or. Soroca.

     Reţeaua instituţiilor de cultură  este constituită din:  56 case şi cămine culturale în care activează 85 de specialişti, 58 biblioteci publice din care 51 în sate şi 7 în oraş, în ele fiind angajaţi 77 de bibliotecari, 6 şcoli de artă plastică şi muzică, 2 muzee, activează 85 colective artistice, inclusiv 28 colective artistice cu titlu onorific „model” și 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou musical.  Numărul total de monumente – 411, inclusiv: 189 de importanţă naţională, 127 de importanţă locală, În raion îşi desfăşoară activitatea - 270 meşteri populari, 15 meşteri populari sunt Membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova, sînt 2 mănăstiri: ,,Adormirea Maicii Domnului ” din s. Cosăuţi, Mănăstirea din s.Rudi, Biserici – 64 și o Catedrală.

Consiliul raional Soroca are încheiate acorduri de colaborare, înfrăţire şi cooperare cu mai multe ţări din spaţiul european aşa ca Romănia, Ucraina, Polonia, Estonia şi Letonia.

 

Consiliul rational Soroca

15/47 din 21.11.2012

Judeţul Buzău, România

Acord de colaborare şi înfrăţire

15/49 din 21.11.2012

Judeţul Botoşani, România

Acord de colaborare şi înfrăţire

f/n din 26.05.2012

Raionul Iampol, regiunea Viniţa, Republica Ucraina

Acord de cooperare

f/n din 21.10.2012

Satul Colinchivţî, regiunea Cernăuţi, Republica Ucraina

Acord de cooperare

05/04 din 05.11.2015

Judeţul Vaslui, România

Acord de cooperare

f/n din 2015

Judeţul Dombrovski, Republica Polonia

Acord de cooperare

01 din 27.08.2014

Judeţul Jarva, Republica Estonă

Acord de cooperare

04 din 27.08.2016

Ţinutul Bausca, Republica Letonia

Acord de partineriat şi cooperare

05/13.07.2017

Raionul Iampol, regiunea Viniţa, Republica Ucraina

Acord de colaborare

 

    Sport  În raion activează 2 școli sportive, unde se antrenează 800 de  copii și 5 asociații obștești cu profil sportiv: fotbal, baschet, șah, dame și volei. Anual se desfășoară 35 de competiții raionale, 15 competiții republicane și una internațională la care participă aproximativ 7,0 mii de amatori ai sportului.

   Consiliul Raional este autoritatea reprezenativă a populaţiei raionuilui. El se compune din consilieri, aleşi în condiţiile  Codului electoral.

   Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în instanţa judecătorească, asigurînd executarea deciziilor Consiliului raional și  respectarea Constituţiei.

Telefon: (230) 2-26-50

E-mail:prs@ mtc-sr.md

Web:www.soroca.org

 

În Aparatul preşedintelui raionului activează 36 de angajaţi din care 29 deţin funcţii publice, după cum urmează:

                             

 

 

Denumirea subdiviziunilor

Numărul de unități

Total Unități

Din ele funcții publice

1

Conducerea

 

 

 

      Președinte al raionului

1

1

 

      Vicepreședinte al raionului

3

3

 

      Secretar al Consiliului raional

1

1

 

Total conducere

5

5

2

Secția organizarea şi coordonarea activităţii administrative

 

 

 

     Șef secție

1

1

 

     Specialist superior

2

2

 

      Specialist

1

1

 

Total  secție

4

4

3

Serviciul asistență juridică

 

 

 

     Șef serviciu

1

1

 

     Specialist superior

1

1

 

Total serviciu

2

2

4

Serviciul resurse umane

 

 

 

      Șef serviciu

1

1

 

      Specialist principal

2

2

 

Total serviciu

3

3

5

Serviciul audit intern

 

 

 

      Șef serviciu

1

1

 

      Auditor intern

1

1

 

Total serviciu

2

2

6

Serviciul arhivă

 

 

 

      Șef serviciu

1

1

 

      Specialist principal

1

1

 

Total serviciu

2

2

7

Serviciul Arhitectură

 

 

 

      Arhitect-șef

1

1

 

Total serviciu

1

1

8

Serviciul tineret și sport

 

 

 

     Specialist principal

1

1

 

Total serviciu

1

1

9

Serviciul financiar

 

 

 

     Contabil-șef

1

1

 

Total serviciu

1

1

 

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

 

 

Șef secție

1

1

 

Specialist principal

1

1

 

Specialist

2

2

 

Total secție

4

4

 

Secția Economie

 

 

 

Șef sectie

1

1

 

Specialist principal

1

1

 

Specialist superior

1

1

 

specialist

1

1

 

Total secție

4

4

 

Serviciul Proiecte Investitionale

 

 

 

Șef serviciu

1

 

 

specialist

3

 

 

Total serviciu

4

 

 

Secretar administrativ superior

1

-

 

Secretar administrativ

1

 

 

Secretar al conducătorului

1

-

 

Total în Aparatul Președintelui

36

29

 

Structura şi efectivul Aparatului Preşedintelui Raionului

și  subdiviziunilor din subordinea  Consiliului Raional Soroca

 

Denumirea subdiviziunilor

Numărul de unităţi

Total unităţi

Din ele  funcţii publice

Aparatul preşedintelui raionului

36

29

Direcţia finanţe

13

11

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

10

10

Direcția Învățămînt

12

11

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie

7

6

Secţia Cultură şi Turism

4

4

Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru

2

2

Total pe raion

84

73

 

                Serviciile descentralizate din cadrul Consiliului raional sunt reprezentate de 6 Direcţii şi Secţii:

Direcţia Finanţe:

 

  1. Descrierea generală.

   Direcția Finanțe a Consiliului raional Soroca activează în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Finanțe a Consiliului raional Soroca.

Direcția este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului raional ,care activează sub conducerea președintelui raionului,este o persoană juridică dispune de ștampilă și cont trezorerial în trezoreria teritorială Soroca.

Obiectivul de bază a Direcției Finanțe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului,organizarea și asigurarea elaborării,aprobării și executării bugetului raional.

Pe parcursul anului bugetar direcția acordă servicii metodologice de elaborare,executare și raportare a bugetelor la 35 de primării și 49 de instituții publice din raion.

 

  1. Date despre direcție.

    Structura și statele de personal ale direcției au fost aprobate de către Consiliul raional Soroca prin decizia consiliului raional nr.10/15 din 01.03.2012 cu modificările ulterioare.În cadrul direcției își desfașoară activitatea două subdiviziuni:

-          Secția Elaborare și administrarea bugetului.

-          Serviciul rapoarte,analiză și metodologia evidenței contabile.

  Conform schemei de încadrare sunt aprobate 12 unități de personal dintre care 10 funcții publice, de facto angajați la situația din 01.08.2017 sunt 9, temporar vacante sunt 2 unități.

 

   5. Aplicarea tehnologiilor informaționale.

  Direcția dispune de 11 calculatoare conectate la internet,poștă electronică cu adresa dfsoroca@gmail.com.

  Rețeaua de calculatoare este deservită de către Î.S. Fintehinform care este parte integrală a sistemului informațional al Ministerului Finanțelor al republicii Moldova.

 

   16. Indicatori financiari.

  Volumul bugetului pe raionul Soroca pentru anul 2017 aprobat la partea de venituri și cheltueli consitue 289146,80 mii lei.

 

Direcţia agricultură şi alimentaţie

                                              

1.                  Descriere generală
         Direcţia raională agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional Soroca este creată în scopul implimentării în teritoriu a politicii agrare, promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de către organele administraţiei publice locale. Direc
ția acttivează în baza Regulamentului de activitate a DAA aprobat prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.4/3.3. din 29.09.2003.

2.                  Structura organizatorică a Direcţiei este reglementată de către Consiliul raional Soroca (Decizia nr.10/15 din 01.03.2012 modificată prin decizia nr.13/10 din 26.01.2017), iar Statutu de personal al Direcției agricultură și alimentație a Consiliului raional Soroca este aprobat de către Secretarul general al Guvernului (nr.02.26.7.2 din 13.04.2017) . La moment statele de personal sînt constituite din 7 unități, inclusiv 6 unități funcții publice și 1 șofer., dintre care 2 unități vacante .

6.      Servicii electronice disponibile, centre informaționale -  Rețea locală și lucrăm in rețeaua MAIA și a Centrului Informațional agricol cia.md.

13.  Conform datelor cadastrului funciar - suprafaţa totală a raionului este de 104299 hectare, dintre care suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă constituie 632231 hectare, inclusiv 54914  hectare arabil şi 6559 ha livezi, 98 ha vii, nucari, arbuşti fructiferi 1224 ha, păşuni şi alte terenuri 437 ha. Caracterul preponderent agrar al raionului mai este demonstrat şi prin faptul că peste 60 la sută din teritoriul raionului revine terenurilor cu destinaţie agricolă.

Indicatori dezvoltare economico/socială

Valoarea producției agricole produse în 2016 față de 2015
în pre
țuri comparabile și curente, mii lei

 

Nr d/o

Producția

 

Devieri

2015

2016

+/-

%

PG în prețuri comparabile

1

Vegetală

222106,2

289699

67592,8

130,4

2

Animalieră

76227,4

75548

-679,4

99,1

 

TOTAL

298333,6

265247

66913,4

122,4

PG în prețuri curente

1

Vegetală

982631,1

93572

-44059,1

95,5

2

Animalieră

307280,1

369029

61748,9

120,1

 

TOTAL

1289911,2

1307601

17689,9

101,4

 

 

Din 68 localități ale raionului, în prezent sunt alimentate cu apă potabilă centralizat și parțial or. Soroca și satele Oclanda, Cremenciug, Iarova, Bădiceni, Bulboci, Sobari, Lugovoe, Egoreni, Regina Maria, Hristici, Zastînca.

       Celelalte localități sunt alimentate din fîntînile de șahtă. În prezent localitățile raionului dispun de circa 8043 fîntîni de șahtă.

       În urma investigațiilor efectuate de către Centrul de Medicină Publică, asupra calității apei potabile în aceste fîntîni s-a constatat că circa 82% nu corespund normativelor sanitare și a standardelor stabilite.

       Luînd în considerație acest fapt, Consiliul Raional Soroca a adoptat decizia de a lua un împrumut bancar în sumă de 2,0 mln lei pentru elaborarea documentației de proiect a apeductelor magistrale spre 32 localități a raionului.

       Lungimea totală a apeductelor magistrale proiectate este de 130,5 km și costul construcțiilor conform devizelor de cheltuieli constituie 122,1 mln lei.

                   Avînd proiecte elaborate și verificate în anii 2014-2015 de către primăriile Pîrlița și Bulboci au fost înaintate la Fondul Ecologic Național spre finanțarea construcției apeductelor magistrale Acva-Nord – Pîrlița cu costul de 1020,0 mii lei și construcția apeductelor magistrale de la Regina Maria spre Bulboci și Bulbocii Noi cu costul de 10700,0 mii lei.

                   În anul 2016 a fost implementat proiectul de aprovizionare cu apă potabilă a localității Țepilova cu suma de 3,9 mln. lei prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord. Sunt construite 11,5 km de rețele magistrale pînă la sat și în interiorul satului. Este instalat turnul de apă potabilă cu cantitatea de 50 m3.

       Conexiunele, construcția fîntînilor de distribuție a apei potabile, rețelele interioare pînă în curțile cetățenilor și instalarea apometrelor vor fi executate din contul proprietarilor.

Perspectiva aprovizionării cu apă potabilă a localităților raionului Soroca:

- Construcția apeductelor magistrale și interioare în localitățile Ocolina, Voloave, Parcani finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională în sumă de 25,3 mln. lei în perioada 2017 – 2020.

- Construcția apeductelor magistrale și interioare în localitatea Căinarii-Vechi finanțate de către BERD în sumă de 4,7 mln. lei în perioada 2017 – 2018.

- Finalizarea lucrărilor de construcție și darea în exploatare a apeductelor magistrale și interioare în localitățile Bulboci și Bulbocii Noi finanțate de Fondul Național Ecologic în sumă de 11,7 mln. lei în anul 2017.

Până în prezent au fost construite 70,6 km de conducte de presiune înaltă, 53,7 km de conducte de presiune medie şi 25,0 km  de conducte de presiune joasă, în rezultatul căruia au fost conectate la reţelele de gaze 20 localităţi rurale: Vădeni, Zastînca, Egoreni,Dumbrăveni, Pîrliţa, Vanţîna, Ocolina, Ţepilova, Regina Maria,

Bulboci, Bulbocii Noi, Căinarii Vechi,Voloave, Parcani, Voloviţa,Alexandru cel Bun, Rubleniţa, Dubna,Schineni.

La gazificarea localităţilor sus menţionate inclusiv şi a or. Soroca au fost utilizate surse financiare în sumă de 79,8mln. lei: din bugetul de stat – 57,1mln. lei şi din bugetul Consiliului Raional -22,7mln.lei.

Au fost construite 28 de cazangerii şi termoficate 28 instituţii de menire social-culturale.

Au fost gazificate gospodării particulare în localităţile rurale – 413 şi în or. Soroca consumatorii casnici – 7749, agenţi economici şi diferite instituţii – 226, inclusiv în or. Soroca -189.

În perioada anilor 2015-2016 au fost monitorizate lucrările de gazificare și conectarea la gaze naturale în gimnaziul Vărăncău cu suma de 475 mii lei alocată din bugetul Consiliului Raional Soroca și grădinița de copii din s. Vasilcău cu suma de 840 mii lei alocate prin FISM.

1.      Întreținerea drumurilor publice locale :

În perioada anilor 2015-2016Raionul Soroca dispunea în total de o reţea de 389.9 km de drumuri publice dintre care 95.5 km –drumuri naţionale şi 294,4 km drumuri publice locale (drumuri de acces spre localităţile raionului).

Din 294,4 km de drumurile publice locale 95,0 km cu structura carosabilului din beton asfaltic şi 199,4 km din prundiş şi pietriş.

Pe parcursul acestor ani au fost monitorizate și executate lucrări de reparație curentă și întreținere în sezonul de iarnă a drumurilor publice locale inclusiv a drumurilor pe care se transportă elevii spre 20 de instituții școlare (licee, gimnazii) în sumă de 4700 mii lei.

-          avînd elaborată documentația de proiect la renovarea drumului L-116 – Ruslanovca – Inundeni – Trifăuți au fost finalizate lucrările de construcție pe o porțiune de drum cu lungimea de 1,5 km cu suma de 8,7 mln. lei alocate din Fondul Rutier Național.

-          Conform Hotărîrii Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale, regionale și locale pentru anul 2017 rețeaua de drumuri publice din raionul Soroca constituie 398,7 km inclusiv:

  1. Drumuri republicane – 84,4 km:
  2. Drumuri regionale – 109,3 km:
  3. Drumuri locale de interes raional – 205,0 km.

                        Pentru anul 2017 la întreținerea și reparația a 205 km de drumuri, conform Legii bugetului de stat pentru 2017 nr. 279 din 16.12.2016 raionului Soroca i-au fost alocate 18 840,0 mii lei. Pînă în prezent au fost efectuate lucrări în sumă de  circa 5000,0 mii lei.        

                        În prezent Consiliul Raional dispune de documentație de proiect verificată pentru renovarea drumurilor publice locale spre 21 localități cu lungimea de 107  km cu costul total conform devizelor de cheltuieli care constituie 644,5 mln. lei:

- Niorcani – Visoca – Bădiceni – Băxani – Schineni – Vanțina cu lungimea de 49,0 km – 227 mln lei

- R-14 – Slobozia-Cremene – Slobozia-Vărăncău cu lungimea de 12,5 km – 86 mln lei

- Nimereuca – Cerlina cu lungimea de 8,5 km – 64 mln lei

- Regina Maria – Bulboci – Bulbocii Noi cu lungimea de 8,7 km – 51 mln lei

- R-14 - Redi-Cereșnovăț – Parcani – Voloave – R-14 cu lungimea de 12,7 km – 83 mln lei

- Drum de acces spre satul Hristici cu lungimea de 2,5 km – 21 mln lei

- Inundeni – Trifăuți cu lungimea de 3 km – 23 mln lei

- Stoicani – Dubna cu lungimea de 6 km – 22 mln lei

            - Drum de acces spre orașul Soroca cu lungimea 5,3 km – 45 mln lei.

 

Serviciul Proiecte Investiționale face parte din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca. Acest serviciu îndeplinește următoarele atribuții principale:

-Identifică programele de finanțare la care autoritățile administrației publice sunt eligibile și informează primăriile, secțiile și direcțiile Consiliului Raional Soroca;

-Oferă consultații primarilor din raionul Soroca privind diferite programe de finanțare și completarea cererii de finanțare a proiectelor;

-Elaborează în colaborare cu celelalte direcții de specialitate fișele și documentația tehnico-economică a proiectelor pentru a fi despuse spre finanțare și implementează proiecte pentru Raionul Soroca.

Ø    Proiecte realizate 2015-2017

Ø    În luna mai 2015 a fost finalizat proiectul transfrontalier ”Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava”, unde Consiliul Raional Soroca a fost Aplicant. Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Operaţional Comun România–Ucraina–Republica Moldova 2007-2013 și finanțat de Uniunea Europeană.

În cadrul proiectului Consiliul Raional Soroca și-a propus ridicarea gradului de competitivitate economică și atractivă a regiunilor Soroca-Suceava-Hotin prin implementarea activităților de parteneriat tranfrontalier ce țin de îmbogățirea potențialului turistic și promovarea valorilor culturale și istorice comune.

Valoarea totală a proiectului: 3.003.220,82 Euro.

 

Direcția învățământ

1.      Direcția Învățământ  a Consiliului raional Soroca activează   Regulamentul de organizare și funcționare  aprobat prin decizia   Consiliului raional 07/3 din 11.02.2016. 

 Direcția Învățământ Soroca are în structura organizatorică : conducerea direcției (2 unități )- șeful DÎ și șeful adjunct,  2 secții : secția politici educaționale și management cu 4 unități de personal, secţia management al curriculumului şi formare profesională continuă cu 7 unități de personal, 8 servicii, după cum urmează : serviciul resurse umane (1 unitate), serviciul  juridic (1 unitate), serviciul economico – financiar (3 unități), serviciul audit intern (1 unitate), transport școlar (33 unități), contabilitate centralizată (4 unități), asistență psihopedagogică (7 unități), serviciul administrativ auxiliar  (7 unități).

În subordinea direcției Învățământ se află 104 instituții : instituții de educație timpurie 56, școli primare grădiniță -5 școli primare -7, gimnazii-28, licee teoretice -5, centru de creație a copiilor -1, școală de sport-1.

2. Aplicarea tehnologiilor informaţionale:

Direcția Învățământ  dispune de poştă electronica : edu.soroca@gmail.com pagină web www.edusoroca.md

6. Servicii electronice disponibile: 33 calculatoare, xerox - 3, imprimante - 22, scaner - 3, fax – 1

14. Informaţii indicatori

Numărul  total de angajați în sistemul educațional raional  a constituit în anul de studii 2016-2017 - 2172 cadre, dintre care : educație timpurie  - 888;  învățământul secundar general  -1247; învățământul extrașcolar – 37.

Structura efectivelor personalului din învățământul general, anul şcolar 2016-2017

 

Nivel învățământ

Personal didactic

Personal  didactic auxiliar

Personal nedidactic

Personal administrativ

Total personal

% personal didactic

Preșcolar

300

0

533

55

888

33,8

Primar, secundar general

720

62

398

67

1247

57,7

Învățământ extrașcolar

35

0

0

2

37

95

Total

1055

62

931

124

2172

62,2

 

 

Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei

 

            Direcția Asistența Socială și Protecție a Familiei Soroca, edificiul pe str. Independenței nr.8 în cadrul organizației activează 265  angajați, din ei cu funcție publică 10  persoane. Bugetul total al DASPF pentru anul 2016 a constituit 18.105.4 mii lei.

   Serviciile sociale acordate de catre Directia Asistentă Socială si Protectie a Familiei sunt orientate catre familiile nevoiaşe, copii orfani şi în situaţie de risc, pensionari singuratici, persoane cu disabilitati, şomeri, persoane supuse violenţei, şi altor persoane aflate in dificultate.

Prestațiile sociale:

Ajutorul material. În anul 2016 au beneficiat de ajutoare materiale 1737 de persoane din familii defavorizate din r. Soroca, din sursele FLSSP în sumă de 1.389.700 lei

Compensația pentru călătoriile în transportul urban și suburban și compensația unică, privind călătoriile în transport prestații, care au constituit în anul 2016 suma de  2962.1 mii lei, cu destinație specială(MF) și de care au beneficiat 5433 persoane cu disabilități.

 Ajutorul social/APRA       Pe parcursul anului 2016 au fost perfectate 7590 cereri de ajutor social/APRA, dintre care 6349 cereri cu decizie pozitivă, iar 1241 cereri cu decizie negativă.      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Servicii sociale:

1.      Îngrijirea la domiciliu – oferă o  gamă de servicii şi facilităţi acordate prin măsuri de prevenire şi îngrijire de către 89 de lucrători sociali, în localitățile și orașul Soroca  la 924 persoane solitare vârstnice și cu dizabilități, dependente, pentru ca acestea să-şi sporească gradul de independenţă, să trăiască, pe cît de independent posibil, în propriile case. Întreținerea serviciului pentru anul 2016 a constituit 4414.8 mii lei.

2.      Cantina Socială.

a). În orașul Soroca 2 cantine oferă lunar prînzuri gratuite pentru 60 persoane aflate în situaţie de criză din rîndul pensionarilor, persoanelor cu grad de disabilitate, familiilor cu  copii din or.Soroca. În anul 2016 costul unui prîz per/zi -22 lei. Sursa de finanțare fiind asigurată de Primăria Orașului Soroca și  Fondul Local de Susținere Socială a Populației.

    b). Centrul Comunitar Multifuncțional „ Împreună”   din s. Rublenița a alimentat lunar 30 persoane. Costul unui prîz per/zi a constituit 25 lei. Sursa de finanțare Consiliul Raional.

c). Centrul Comunitar Multifuncțional „Concordia” din s. Cosăuți a alimentat lunar 47 persoane. Costul unui prîz per/zi a constituit 20 lei. Sursa de finanțare Primăria Cosăuți și AO „Concordia Proiecte Sociale”.

3.      Asistența Personală are ca scop asistarea şi îngrijirea copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior. În anul 2016 serviciul AP  a cuprins 72  beneficiari cu grad sever de disabilitate, care au fost îngrijiți de 72  asistenți personali și monitorizați de către 1 șef de serviciu.  În acest scop au fost alocate 1811.3 mii lei.

4.      Asistența Parentală Profesionistă - un serviciu social, care oferă la 28 copii îngrijire familială substitutivă în  19 familii de asistenți parentali profesioniști. Costul servicilui pentru anul 2016 a constitiut 1462.9 mii lei.

5.      Casa de Copii Tip Familie  din or. Soroca – oferă îngrijire pentru  5 copii rămași fără ocrotire părintească. Pentru anul 2016 costul acestui serviciu a constituit 119.8 mii lei.

6.       Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. În a. 2016 beneficiari ai sprijinului familial primar au fost 1551 copii din 1077 familii, iar ai sprijinului secundar 166 copii din 110 familii. De sprijin familial bănesc s-au bucurat 56 familii cu 119 copii, din ei 110 copii din 50 familii au primit 160 000 lei din sursele Consiliului Raiona, iar 85 000 lei au fost donate de AO Parteneriate pentru fiecare copil pentru susținerea materială a 7 copii din 4 familii și procurarea a două gospodării: în s. Rădi Cereșnovăț și s. Vasilcău, pentru 2 copii dezinstituționalizați din școala internat din s. Vîsoca, care se află în plasament APP.

7.        Serviciul adopție, tutelă, curatelă – În anul 2016 pentru 129 copii aflați sub tutelă au fost  alocată  1238.7 mii lei.   

8.      Serviciul asistență socială comunitară prestează asistență socială la nivel de comunitate, prin intermediul a 41 de asistenți sociali comunitari din primăriile  r. Soroca, care sînt monitorizați de către 1 șef serviciu. Cheltuielile pentru întreținerea acestui serviciu, în anul 2016 a constituit 2143.5 mii lei.

9.      Serviciul protetico-ortopedic  - 1 felcer protezist. În anul 2016 - 565 beneficiari au fost asigurați cu articole protetico-ortopedice.

10.  Serviciul de reabilitare balnio-sanatorial - pe parcursul anului 2016 au beneficiat  de bilete la sanatoriu 105  persoane vîrstnice și cu disabilități.

Conlucrare cu instituțiile sociale de plasament pentru persoanele vîrstnice, copii aflați în situație de risc și persoane cu disabilități:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Servicii sociale:

11.  Îngrijirea la domiciliu – oferă o  gamă de servicii şi facilităţi acordate prin măsuri de prevenire şi îngrijire de către 89 de lucrători sociali, în localitățile și orașul Soroca  la 924 persoane solitare vârstnice și cu dizabilități, dependente, pentru ca acestea să-şi sporească gradul de independenţă, să trăiască, pe cît de independent posibil, în propriile case. Întreținerea serviciului pentru anul 2016 a constituit 4414.8 mii lei.

12.  Cantina Socială.

a). În orașul Soroca 2 cantine oferă lunar prînzuri gratuite pentru 60 persoane aflate în situaţie de criză din rîndul pensionarilor, persoanelor cu grad de disabilitate, familiilor cu  copii din or.Soroca. În anul 2016 costul unui prîz per/zi -22 lei. Sursa de finanțare fiind asigurată de Primăria Orașului Soroca și  Fondul Local de Susținere Socială a Populației.

    b). Centrul Comunitar Multifuncțional „ Împreună”   din s. Rublenița a alimentat lunar 30 persoane. Costul unui prîz per/zi a constituit 25 lei. Sursa de finanțare Consiliul Raional.

c). Centrul Comunitar Multifuncțional „Concordia” din s. Cosăuți a alimentat lunar 47 persoane. Costul unui prîz per/zi a constituit 20 lei. Sursa de finanțare Primăria Cosăuți și AO „Concordia Proiecte Sociale”.

13.  Asistența Personală are ca scop asistarea şi îngrijirea copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior. În anul 2016 serviciul AP  a cuprins 72  beneficiari cu grad sever de disabilitate, care au fost îngrijiți de 72  asistenți personali și monitorizați de către 1 șef de serviciu.  În acest scop au fost alocate 1811.3 mii lei.

14.  Asistența Parentală Profesionistă - un serviciu social, care oferă la 28 copii îngrijire familială substitutivă în  19 familii de asistenți parentali profesioniști. Costul servicilui pentru anul 2016 a constitiut 1462.9 mii lei.

15.  Casa de Copii Tip Familie  din or. Soroca – oferă îngrijire pentru  5 copii rămași fără ocrotire părintească. Pentru anul 2016 costul acestui serviciu a constituit 119.8 mii lei.

16.   Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. În a. 2016 beneficiari ai sprijinului familial primar au fost 1551 copii din 1077 familii, iar ai sprijinului secundar 166 copii din 110 familii. De sprijin familial bănesc s-au bucurat 56 familii cu 119 copii, din ei 110 copii din 50 familii au primit 160 000 lei din sursele Consiliului Raiona, iar 85 000 lei au fost donate de AO Parteneriate pentru fiecare copil pentru susținerea materială a 7 copii din 4 familii și procurarea a două gospodării: în s. Rădi Cereșnovăț și s. Vasilcău, pentru 2 copii dezinstituționalizați din școala internat din s. Vîsoca, care se află în plasament APP.

17.    Serviciul adopție, tutelă, curatelă – În anul 2016 pentru 129 copii aflați sub tutelă au fost  alocată  1238.7 mii lei.   

18.  Serviciul asistență socială comunitară prestează asistență socială la nivel de comunitate, prin intermediul a 41 de asistenți sociali comunitari din primăriile  r. Soroca, care sînt monitorizați de către 1 șef serviciu. Cheltuielile pentru întreținerea acestui serviciu, în anul 2016 a constituit 2143.5 mii lei.

19.  Serviciul protetico-ortopedic  - 1 felcer protezist. În anul 2016 - 565 beneficiari au fost asigurați cu articole protetico-ortopedice.

20.  Serviciul de reabilitare balnio-sanatorial - pe parcursul anului 2016 au beneficiat  de bilete la sanatoriu 105  persoane vîrstnice și cu disabilități.

Conlucrare cu instituțiile sociale de plasament pentru persoanele vîrstnice, copii aflați în situație de risc și persoane cu disabilități:

                1. Centru  comunitar multifuncţional „Împreună” din s.Rublenița  - dispune de 8 locuri pentru persoanele în etate, 12 locuri  pentru copiii aflați în situație de risc, 2 cupluri mamă-copil. Centrul este finanțat din bugetul CR și a constituit în 2016 suma de 3081 lei/per beneficiar.

2. IP Azilul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Vîrstnice „Acasă” din s. Bădiceni. Capacitatea azilului este de 50 persoane solitare/vîrstnice și cu disabilități în situații de risc. Întreținerea centrului este finanțată din bigetul CR Soroca și a constituit în 2016 suma de 3508 lei per/lună pentru un beneficiar.

3. Centrul Social pentru persoanele aflate în situație de risc „Revenire” din or. Soroca. Capacitatea centrului este de 20 de locuri pentru persoanele fără adăpost din orașul Soroca, este finanțat de Primăria or. Soroca și a constituit în anul 2016 suma de 2714 lei lunar per beneficiar.

4. IP Casă Comunitară din s. Voloavedin 2012 se află în plasament 5 persoane (4 maturi și un copil minor) cu disabilități severecare necesită supraveghere permanentă și sînt îngrijiți de 8 angajați.  Casa Comunitară este finanțată de CR și pe anul 2016 au fost alocate 398.4 mii lei.

5. Centrul Comunitar Multifuncţional „Cosăuți” - și-a început activitatea la data de 06.07.2017. Capacitatea Centrului: servicii de zi pentru 20 de copii în dificultate, centrul maternal pentru 2 cupluri mamă-copil, serviciul de plasament temporar pentru 8 copii în situații de risc. Centrul este finanțat din bugetul AO „Concordia Proiecte Sociale”.

Secţia Cultură şi Turism Soroca

 

1. Secţia Cultură şi Turism a Consiliului raional Soroca activează  în baza Regulamentului

aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/7 din 2 noiembrie 2007,modificat prin Decizia Consiliului Raional nr.20/21 din 17 octombrie 2013.În cadrul secţiei îşi desfăşoară activitatea trei funcţionari publici: (specialist principal, specialist superior, specialist)

În   subordinea Secţiei sunt următoarele instituţii:

Ø Palatul Raional de Cultură,

Ø Muzeele de Istorie şi Etnografie Soroca şi Cosăuţi,

Ø Biblioteca Publică « M. Sadoveanu »  cu 6 filiale în cartier,- pînă în anul 2016

Ø  instituţiile din învăţămîntul complementar:

Ø Şcoala de Arte « E. Coca » Soroca,

Ø Şcoala de Arte plastice, Soroca

Ø Şcoala de muzică « Ion Madonici » din s. Cosăuţi,

Ø Şcoala de muzică din satul Vădeni,

Ø Şcoala de muzică din satul Vărăncău,

Ø Şcoala de muzică din satul Căinarii Vechi,

Ø 28 formaţii cu titlu « model »,

Ø  4 centre de meşteşuguri populare, care îşi desfăşoară activitatea în oraş şi în satele raionului, deasemenea  prin  intermediul  caselor şi căminelor culturale, bibliotecilor de la sate  activitatea cărora este coordonată metodic de Secţia Cultură şi Turism.

2. Aplicarea tehnologiilor informaţionale:

Secţia Cultură şi Turism dispune de poştă electronica: scultura.soroca@mail.ru; cultura.soroca1@gmail.com: pagină de socializare: sectia cultura soroca@facebook.com

6. Servicii electronice disponibile: 22 calculatoare, xerox - 5, printere - 13, scanner - 2, fax - 2

14. Informaţii indicatori

În instituţiile de învăţămînt complementar din oraş şi raion, în perioada anilor 2015 – 2017 au activat cca 60 profesori, cu un contingent de cca 575 elevi, din care absolvenţi în fiecare an aproximativ 50 elevi

În muzeele de istorie şi etnografie Soroca şi Cosăuţi, activează 11 specialişti

În cele 29 formaţii artistice model şi 4 centre de meşteşuguri populare activează cca 58 specialişti, participanţi fiind cca 630 persoane.

În anul 2015 au activat 52 biblioteci comunale şi un Centru raional de documentare şi Informare cu 6 filiale în cartier. Din 2016 este la balanţa primăriei Soroca.

 

17. Proiecte realizate 2015 – 2017 din mijloace bugetare:

            Numărul total -__5_

Pe parcursul anului 2015 s-au finisat lucrările de implementare a Proiectului ,,Bijuterii medievale”: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava” din cadrul programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, finanţat de UE, în valoare de 3.003.220,82 Euro.

Partener Lider: Consiliul Raional Soroca;

Partener I: Primăria or. Soroca;

Partener II:Primăria Municipiului Suceava (România);

Partener III: Rezervaţia Arhitecturală Istorică Naţională Cetatea Hotin (Ucraina).

Proiectul tehnic de restaurare a Cetăţii Soroca cu amenajarea spaţiului aferent a fost elaborat de către ABRAL ART Productt SRL (Bucureşti). Lucrările de restaurare sunt efectuate conform concursului şi Contractului de Lucrări de restaurare a Cetăţii Soroca cu amenajarea spaţiului afferent, lucrările sunt efectuate de către firma SC „Iasicon” SA. Proiectul s-a încheiat pe 18 mai 2015.

Un alt proiect este ,,Strategii urbane de comunitate în oraşe istorice” (COMUS)

Directorul Muzeului –Nicolae Bulat, Tamara Coşciug –Specialist superior SCT Soroca participă la şedinţele de lucru a Grupului Actorilor Locali.

Unul din obiectivele anului 2015 este realizarea rundei a doua a proiectului ,,NOVATECA”,în urma căruia 15 biblioteci publice din raion au beneficiat de 48 de calculatoare moderne şi tehnică pentru funcţionarea lor.. Tot în cadrul programului ,,NOVATECA “  la CRDI,,M. Sadoveanu “ a fost implimentat proiectul ,,Tableta şi cartea ne fac viitorul “.grupul ţintă al acestui proiect sânt copiii de la centrul de plasament ,,Azimut” din oraşul Soroca,care benefeciază de cele trei tablete primite în cadrul proiectului pentru a dezvolta abilităţile  şi calităţile pe care le posedă copiii vis-a-vis de tehnica modernă (prin diferite forme,jocuri,distracţie,muzică etc.)

Proiectul ,, Învaţă-te să fii om”(programe educative şi creative):

Ø  „Învăţăm limba engleză la bibliotecă”;

Ø  „Lecturi creştine”;

Ø  „Codul etic din desene animate”;

Ø  „Desenăm în Paint”;

Ø  „Ora poveştilor video”;

Ø  „Jocuri la consolă”;

Ø   „Lecturi de vacanţă”;

Ø  Proiectul,, Ai grijă de sănătatea ta “ realizat în parteneriat cu Centrul de Sănătate Soroca