Căutare în site

La 24.01.2020 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în baza căreia a fost elaborată Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.32 din 10 martie 2020 prin care a fost desemnată subdiviziunea și persoana responsabilă des-a întocmit Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate.

Regulamentul privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale stabileşte procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajaţii entităţilor publice şi private, precum şi procedura de înregistrare şi examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate şi de aplicare a măsurilor de protecție faţă de angajații care dezvăluie cu bună-credinţă şi în interes public practicile ilegale interne.

De asemenea a fost instituită o boxă pentru dezvăluirile practicilor ilegale și a avertizărilor de integritate interne.

 REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

 

PREŞEDINTELE

RAIONULUI SOROCA

 

DISPOZIŢIE

 

 

 

Cu privire la desemnarea persoanei/subdiviziunii responsabile

de recepționarea, înregistrarea dezvăluirilor interne și

 întreprinderea acțiunilor de examinare a acestora

 

 

În temeiul art. 54 alin. (1) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Hotărârii Guvernului nr. 23/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale, Legii nr.122/2018 privind avertizatorii de integritate, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative,

 

DISPUN:

1.      Se desemnează Serviciul Asistență Juridică din cadrul Aparatului Președintelui Raionului în calitate de subdiviziune responsabilă de examinarea dezvăluirilor practicilor ilegale și a avertizărilor de integritate internă.

2.      Se desemnează dna Cebanciuc Tatiana, specialist superior al Serviciului Asistență Juridică, responsabil de recepționarea, înregistrarea și întocmirea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate.

3.      Se desemnează Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative să instituie o boxă pentru dezvăluirile practicilor ilegale și a avertizărilor de integritate interne.

4.      Se abrogă Dispoziția nr. 332-p din 02.12.2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Intern privind avertizorii de integritate”.

5.      Se abrogă Dispoziția nr. 03 din 14.01.2020 ,,Cu privire la  modificarea Dispoziției nr. 332-p din 02.12.2013 ,,Cuprivire la aprobarea Regulamentului Intern privind avertizatorii de integritate”.

6.      Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința angajaților din cadrul Aparatului Președintelui Raionului și șefilor subdiviziunilor Consiliului Raional, sub semnătură.     

                                                                                                                      

 

                                                                                                                             Veaceslav Rusnac,

Preşedinte al  Raionului Soroca  

 

        

 

 

 

                                                                           

 

Nr. 32

din 10 martie 2020

mun. Soroca, Republica Moldova

 

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 23
din 22-01-2020

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale

Publicat : 24-01-2020 în Monitorul Oficial Nr. 14-23 art. 30

În temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 472), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale (se anexează).

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 707/2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 198-204, art. 808).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

 

PRIM-MINISTRU                                                Ion CHICU

 

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei                                                Fadei Nagacevschi

 

Nr. 23. Chișinău, 22 ianuarie 2020.

                    

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.23/2020

 

REGULAMENT

privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor

practicilor ilegale

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale (în continuare – Regulament) stabileşte procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajaţii entităţilor publice şi private, precum şi procedura de înregistrare şi examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate şi de aplicare a măsurilor de protecție faţă de angajații care dezvăluie cu bună-credinţă şi în interes public practicile ilegale interne.

2. Dezvăluirea internă a practicilor ilegale include următoarele etape:

1) informarea angajatorului despre practica ilegală prin completarea de către angajat a formularului dezvăluirii interne a practicilor ilegale;

2) recepționarea/înregistrarea dezvăluirii interne a practicilor ilegale în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate;

3) examinarea dezvăluirii interne, acordarea statutului de avertizor și informarea angajatului despre statutul acordat, precum și informarea acestuia despre rezultatele examinării dezvăluirii interne.

3. Conducătorul entităţii publice sau private are următoarele obligaţii în vederea asigurării implementării normelor privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale:

1) să adopte actele administrative cu referire la examinarea și raportarea internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajați;

2) să desemneze persoana/subdiviziunea responsabilă de recepționarea, înregistrarea dezvăluirilor interne și întreprinderea acțiunilor de examinare și de soluționare a acestora, precum şi de ţinerea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate;

3) să asigure, personal sau, după caz, prin intermediul persoanei/subdiviziunii responsabile, recepționarea, înregistrarea şi examinarea în condiţii de confidenţialitate a dezvăluirilor interne ale practicilor ilegale şi a avertizărilor de integritate depuse de către angajaţi în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate;

4) să asigure examinarea avertizării de integritate şi comunicarea rezultatelor examinării;

5) să transmită Centrului Naţional Anticorupţie sau, după caz, unei alte autorităţi publice competente informaţia cuprinsă în avertizarea de integritate cu privire la practicile ilegale ce ameninţă interesul public, care au loc în cadrul entităţii  publice sau private în care activează angajatul, dacă acestea întrunesc elementele unei infracţiuni sau contravenţii, cu informarea avertizorului de integritate despre faptul transmiterii  informației;

6) să asigure măsurile de protecţie a avertizorului de integritate stabilite la art. 14 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate;

7) să tragă la răspundere disciplinară persoana/persoanele pentru neasigurarea recepţionării, înregistrării şi examinării dezvăluirilor interne a practicilor ilegale ale angajaţilor, pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, precum şi pentru neasigurarea confidențialității identității avertizorului de integritate.

4. Actul juridic privind desemnarea persoanei/subdiviziunii responsabile este adus la cunoștința tuturor angajaților din entitatea publică sau privată contra semnătură.

5. Instituirea canalelor interne de comunicare a dezvăluirilor practicilor ilegale şi a avertizărilor de integritate interne este obligatorie pentru entitățile mari și mijlocii, indiferent de natura activităților lor. Angajații din cadrul entităților micro și mici pot face dezvăluiri externe și publice, precum și au dreptul să beneficieze de garanțiile stabilite la art. 14 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.

6. Comunicarea identității autorului dezvăluirii interne persoanei/persoanelor bănuite de practicile ilegale este interzisă.

II. PROCEDURA DE RECEPŢIONARE/ÎNREGISTRARE

ŞI EXAMINARE A DEZVĂLUIRILOR INTERNE

7. Dezvăluirile interne sunt înregistrate în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate, ţinut de către angajator (persoana/subdiviziunea responsabilă).

8. Persoana care a făcut dezvăluirea internă obține statutul de avertizor de integritate doar dacă dezvăluirea practicilor ilegale corespunde condițiilor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.

9. De la data înregistrării dezvăluirii interne, persoana/subdiviziunea responsabilă examinează și verifică informațiile prezentate în dezvăluirea internă astfel încât să garanteze confidențialitatea identității angajatului care dezvăluie o practică ilegală, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.

10. În cadrul examinării dezvăluirii interne a practicii ilegale, persoana/subdiviziunea responsabilă poate solicita angajatului care a depus dezvăluirea informații suplimentare în limitele celor prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.

11. În cazul în care dezvăluirea internă conţine elementele constitutive ale unei contravenţii sau infracţiuni, angajatorul, în termen de 3 zile, este obligat să transmită informaţia cuprinsă în dezvăluire cu privire la practicile ilegale ce ameninţă interesul public, care au loc în cadrul entităţii, Centrului Naţional Anticorupţie sau, după caz, unei alte autorităţi publice competente.

12. Persoana/subdiviziunea responsabilă informează imediat angajatorul despre înregistrarea dezvăluirii, dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare celei în care a recepționat dezvăluirea practicii ilegale.

13. În cazul în care dezvăluirea practicii ilegale vizează nemijlocit angajatorul (conducătorul entității publice sau private), persoana/subdiviziunea responsabilă informează despre aceasta imediat entitatea ierarhic superioară acesteia sau, după caz, Centrul Naţional Anticorupţie, precum și despre pierderea, dispariţia sau distrugerea probelor ce confirmă dezvăluirea practicii ilegale.

14. În cazul în care informațiile expuse în dezvăluirea practicilor ilegale nu se confirmă, persoana/subdiviziunea responsabilă prezintă conducătorului entității publice sau private o notă motivată despre cele constatate și rezultatele verificării, la care se anexează materialele aferente.

15. Nota motivată și materialele aferente anexate se păstrează timp de 5 ani de la data emiterii acestora, în condiții care să asigure protejarea informațiilor împotriva accesului, transmiterii, distrugerii, alterării sau modificării acestora.

III. MĂSURILE DE PROTECŢIE

16. Orice caz și formă de răzbunare împotriva angajaților se examinează, urmând a fi stabilită legătura de cauzalitate (cauză-efect) care există între dezvăluire și tratamentul defavorabil suferit, în mod direct sau indirect, de către avertizorul de integritate.

17. Pentru a asigura aplicarea măsurilor de protecție a avertizorilor, conducătorul entităţii publice sau private:

1) examinează solicitările de protecţie ale avertizorilor de integritate prin completarea formularului de cerere prevăzut în anexă;

2) întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, aplicând garanțiile stabilite de legislație pentru protecția avertizorului de integritate.

18. Avertizorul de integritate care a comunicat o dezvăluire cu bună-credință nu este pasibil de răspundere disciplinară.

 

 

Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2021 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursă pînă la cîmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare(la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
 • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 2. Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică in spațiul rural;
 3. Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
 4. Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimului stabilit de program din sursele proprii;
 5. Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 6. Fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze terenul propriu sau arendat cu suprafața nu mai mult de 100 ha, după datele anului de raportare 2019, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).
 7. Companiile Grupului-client care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

 • Cererile pentru obiecte de infrastructură din care vor beneficia mai puțin de 4 întreprinderi agricole;
 • Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;
 • Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;
 • Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă;
 • Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;
 • Proiectul de infrastructură propus este cu caracter prioritar social;
 • Cererea este depusă de localitatea cu aceiași solicitanți din grupul-client care doresc să participe pentru a doua oară pentru infrastructura de același tip (se referă la tipurile de infrastructură: 1) Segmente de drum și pod; 2) Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare) va fi considerat neeligibilă;
 • Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii grupului-client formată din agenți economici;
 • Cererea este depusă de Grup-client din localitatea care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură (se referă doar la rețele de alimentare cu apă pentru irigare) din sursele programelor IFAD.
 • Obiectul de infrastructură de tipul: Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare, care:
 • nu vor satisface cerinţele de calitate a apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor.
 • vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creşterea peştelui).

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de grupul-client către UCIP IFAD. Pentru obținerea asistenței financiare grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I.

Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II.

Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea asistenței financiare de construcție a obiectelor de infrastructură publicate de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III.

Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV.

Va completa Formularul de aplicare pentru IFAD VII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vezi Formularul de aplicare și Modelele de documente mai jos) şi le va depune la sediul UCIP IFAD în perioada indicată. Grupul-client poate depune doar o singură cerere pe an.

Pasul V.

Grupul-client, a cărui Cerere de finanțare a fost admisă la etapa II de Calificare, va prezenta  suplimentar:

Studiul de pre-fezabilitate a proiectului investițional (UCIP IFAD va acorda asistența financiară necesară);

Proiectul de construcție, investigații geologice, hidrologice, actele, certificatele și alte documente referitoare la obiectul de infrastructură (doar dacă Grupul-client le deține la momentul depunerii actelor);

Alte documente suplimentare solicitate de UCIP IFAD, specifice proiectului investițional (certificat de calitate a apei; permisiune de utilizare a apei de organele abilitate, aviz ecologic etc.).

Condițiile de finanțare şi evaluare

Condiţiile de finanţare

 • Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la bilanțul Primăriei
 • Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici
 • Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în numerar în dependență de tipul infrastructurii:
 1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare
 • cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
 • cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior UCIP IFAD;
 • cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL)din valoarea totală estimată a investiției.

Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat niciodată anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată (cu contribuția de 15%), chiar dacă APL a mai beneficiat anterior de proiecte finanțate de UCIP IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare.

 1. Segmente de drum și pod
 • cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).
 1. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare
 • cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

etapa I: Pre-calificare

etapa II: Calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în ordinea descreșterii scorului acumulat. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii concursului, tipul obiectului de infrastructură pentru care se aplică, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 1303, mun. Chișinău pînă la data de 27 martie 2020, ora 17:00.

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: (022) 22-30-75.

Apel de propuneri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020

 

Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE este un instrument implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în partenerial cu Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova.

În anul 2020 este implementată în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare - Polish Aid. Misiunea Fondului este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin cofinanțarea proiectelor de dezvoltare, implementate de partenerii locali.

Ediția 2020 are scopul să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea și consolidarea abordării LEADER.

Bugetul total al apelului de propuneri FDR LEADER-UE 2020 este de 15.466.000,00 MDL.

Entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri

Sunt eligibile să participe Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova care corespund principiilor de bază ale abordării LEADER și dispun deStrategia de Dezvoltare Locală, aprobată de Adunarea Generală (Consiliul) GAL.