Căutare în site

Astăzi, 13 august 2020, ora 10.00, în fața sediului Consiliului Raional Soroca s-au desfășura consultări publice a proiectelor de decizii de interes public, care urmează a fi examinate la ședința Consiliului Raional Soroca din 20 august 2020.

Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până pe data de 17 august 2020, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com 

Proiectele de decizii și notele informative sunt disponibile pe pagina web oficială http://www.soroca.org.md sau la sediul Consiliului Raional Soroca, pe adresa: MD-3000 mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare nr. 5, et. 5, biroul 501.

 

ANUNȚ

 

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

-         Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-         Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

-         Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837 din 06.07.2016

-         Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003

-         Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cosăuți (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-         formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

-         copia buletinului de identitate

-         copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

-         copia carnetului de muncă

-         certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

-         cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

-         certificatul de medic de familie

-         proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

d)      are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

f)        are studiile superioare absolvite necesare  prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Data-limită de depunere a documentelor este 12 august 2020.                    

 

Rusnac Veaceslav,

                                                                       Președinte al Raionului Soroca