Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Anunț!
La  16 martie  2018, ora 09:00 în sala de şedinţe a Consiliului Raional Soroca, va avea loc întîlnirea de lucru cu Alisa Pîrlog, secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Şedinţa dată este organizată  în conformitate cu orarul întîlnirilor membrilor Guvernului şi a  funcţionarilor publici de conducere de nivel superior din cadrul ministerelor, preconizate pentru 16 martie 2018. 
Totodată, Vă informăm că la ora 10:00, în aceeași zi, va fi organizată audienţa cetățenilor şi propunem să vă înscrieţi prealabil la numerele de telefon: 0 (230) 2-37-73 sau 0 (230) 2-20-58.
ANUNȚ
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef  al IMSP Centrul de Sănătate:  Racovăț, Rublenița, Rudi, Vădeni.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26,  e-mail   carolina.1985@mail.ru 
Bibliografia concursului:
- Codul Muncii  nr.154 din 28.03.2003;
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea  ocrotirii sănătății  nr.411 din 28 martie 1995
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 27.02.1998
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
- copia buletinului de identitate 
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente 
- copia carnetului de muncă
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
- proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul medicinei, posesor al certificatului de medic de familie  și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilități de cunoaștere a calculatorului.
Data-limită de depunere a documentelor este 26  martie  2018