Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

      Prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Soroca  nr. 08  din  27 ianuarie 2021, Consiliul Raional Soroca se convoacă în şedinţă ordinară pe data de 11 februarie 2021,  ora 10.00, în incinta Palatului de Cultură din  Municipiul Soroca.

    Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina web: www.soroca.org.md  la opţiunea “procesul decizional - proiecte întrate” şi la secretarul consiliului raional.

    Informaţii suplimentare puteţi primi la telefonul (0 230) 22057.

  

Comisiile de specialitate ale consiliului raional se convoacă în şedinţă:

 Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică

         –  08 februarie 2021, ora 1400,  etj 1, sala de protocol;

Comisia pentru dezvoltarea economică, a infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

          –  08 februarie 2021, ora 1500,  etj 1, sala de protocol

Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educaţie, sport şi tineret

          –  09 februarie 2021, ora 1100,  etj 1, sala de protocol

Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului 

          –  09 februarie 2021, ora 1400,  etj 1, sala de protocol.

 

                                                                                                          Stela Zabrian,

                                                                                      secretar  al Consiliului Raional Soroca

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”.

Sarcinile de bază ale funcției: conduce activitatea generală și operativă a taberei, este responsabil de gestionarea activității curente și economico-financiare a Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”  în corespundere cu Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/11 din 20.08.2020,  administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implimentării a procedurilor de personal; dirijarea activității serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și eficiente a Instituției, utilizarea maximală a capacității de prestare a serviciilor; elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de Consiliul raional Soroca (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003

-          Codul Educațional al Republicii Moldova nr.152/2014

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 /2017

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325/2013

-          Legea integrității nr.82/2017

-          Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018

-          Legea privind drepturile copilului nr.338/1994

-          Hotărârea Guvernului cu privire la funcționarea taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților nr.334/2009

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016);

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii superioare, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și /sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă;

-          certificatului medical;

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-          proiectul de management al instituției (8-10pagini,tehnoredactatela calculator, cu mărimea de font-12, interval interliniar-1,0

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

  Condiţiile de participare la concurs:

-          deține cetățănia Republicii Moldova;

-          posedă limba română;

-          are studii superioare absolvite necersare prevăzute pentru funcția respectivă (pedagogie, psihologie, psihopedagogie, drept, economie sau administrație publică) și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

-          are capacitate deplină de exercițiu;

-          la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

-          abilităţi de utilizare a computerului;

-          este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

-          cunoștințe în elaborarea actelor normative;

-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;

-          nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  27 ianuarie 2021.

           

 

Rusnac Veaceslav,

                                                         Președinte al Raionului Soroca