Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Președintele Raionului Soroca anunţă  prelungirea termenului concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru în cadrul  Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Bibliografia concursului:
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008 
- Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
- Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991
- Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003
- Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308 din 25.07.1997
- Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992
- Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998
- Legea privind delimitarea proprietăților publice nr.29 din 05.04.2018
- Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;
- Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999
- Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999
- Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004
- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995
- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009
- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016. 
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
- copia buletinului de identitate 
- copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
- copia carnetului de muncă
- certificatul medical sau declarația pe propria răspundere
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
   Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și pe e-mail carolina.1985@mail.ru 
      Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 - posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 - are capacitate deplină de exerciţiu; 
 - nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
- studii superioare de licență în domeniul cadastrului, pedologiei; 
- 1 an experienţă profesională în serviciului public și domeniul dat; 
- abilităţi de utilizare a computerului: MapINFO/LCAD/CadFuncV/Google Earth Pro/ Global Mapper
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și 
( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al  Autorității Naționale de Integritate.
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
Data-limită de depunere a dosarelor este  12 octombrie   2018.
ANUNȚ
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Economie în cadrul Aparatului  Președintelui  Raionului  Soroca.
Bibliografia concursului:
- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
- Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 
- Legea  cu privire la actele normative nr.100  din 22.12.2017
- Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015
- Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003
- Legea privind protecția consumatorilor nr.105 din 13.03.2003
- Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoariale nr.523 din 16.07.1999
- Legea cu privire la comerțul interior  nr.231 din 23.09.2010
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatul medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului- în cazul în care candidatul consideră necesar.
     Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, sau la adresa de e-mail:carolina.1985@mail.ru. 
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 - deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 - posedă limba romînă şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 - este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
  - are studii superioare în domeniul economiei;
  -  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    -  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
   -  nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.;
   -nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 - abilități de utilizare a computerului;
- 2 ani experiență profesională în serviciul public și în domeniul economiei ;
Data-limită de depunere a dosarelor este  12 octombrie  2018.
      Președintele Raionului Soroca anunță post vacant în cadrul  Serviciului Proiecte Investiționale. 
      Cerințe de bază:
1. studii superioare, în domeniul administrației publice/relații internaționale/litere/jurnalism cunoştinţe în domeniul managementului proiectelor.
2. minimum 1 an  experienţă de lucru în  organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice sau   organizaţii internaţionale. 
3. Cunoașterea  limbii  române și  engleze (limba rusă, franceza – constituie un avantaj);
4. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).
5. Abilități excelente de comunicare, inter-personale, inclusiv abilități de lucru independent și în echipă; 
6. Flexibilitate, disponibilitate   de  lucru  într-un  mediu  dinamic, capacitatea de prioritizare a activitatilor;
  Dosarul va conține: Curriculum Vitae (CV), scrisoarea de intenție   și,  se  depune   la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511).
Pentru informații mai detaliate  vă adresați la nr. de tel:0230 22026 sau 0230 30191