Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Anunț
Consiliul Raional Soroc
a anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de şef al IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă
Sarcinile de bază ale funcţiei: gestionează activitatea curentă a instituţiei, reprezintă interesele instituţiei în raport cu alte persoane, asigură administrarea legală şi eficientă a patrimoniului şi mijloacelor financiare ale instituţiei.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail carolina. 1985@mail.ru
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.l585 din 27.02.1998
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail şi va conţine:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
- copia buletinului de identitate
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente copia carnetului de muncă,
certificatului medical sau declaraţia pe propria răspundere, cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.
- proiectul de management al instituţiei (8-10 pagini, tehnoredactate, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul medicinei, posesor al certificatului de medic de familie şi a activat în domeniul respectiv cel puţin 3 ani;
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilităţi de cunoaştere a calculatorului,
Data-limită de depunere a documentelor este 12 martie 2018
A N U N Ţ

În conformitate cu Strategia de Stat de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-2020, Consiliul raional Soroca anunţă despre organizarea concursului raional ,,Cel mai bun antreprenor al anului 2017”. Concursul are un caracter deschis şi primirea cererilor pentru participare nu este limitată.
Regulamentul pentru organizarea concursului este aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.03.2005 cu modificările ulterioare.
Cererile de participare la concurs se vor depune pînă la 15 aprilie 2018, la Secţia Economie a Consiliului raional, bir.512.
Telefoane pentru informaţii: 0230.2.23.13; 0230.2.20.88