Anunț
Consiliul Raional Soroc
a anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de şef al IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă
Sarcinile de bază ale funcţiei: gestionează activitatea curentă a instituţiei, reprezintă interesele instituţiei în raport cu alte persoane, asigură administrarea legală şi eficientă a patrimoniului şi mijloacelor financiare ale instituţiei.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail carolina. 1985@mail.ru
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.l585 din 27.02.1998
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail şi va conţine:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
- copia buletinului de identitate
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente copia carnetului de muncă,
certificatului medical sau declaraţia pe propria răspundere, cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.
- proiectul de management al instituţiei (8-10 pagini, tehnoredactate, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul medicinei, posesor al certificatului de medic de familie şi a activat în domeniul respectiv cel puţin 3 ani;
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilităţi de cunoaştere a calculatorului,
Data-limită de depunere a documentelor este 12 martie 2018