Căutare în site

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Rudi

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837/2016

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

-          Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă

-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

-          certificatul de medic de familie

-          proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

f)       are studiile superioare absolvite necesare  prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Data-limită de depunere a documentelor este 30 octombrie 2020.                       

  Rusnac Veaceslav,

                                                          Președinte al Raionului Soroca

 

ANUNȚ

 

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de șef al Secției Adminsitrație Publică din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul general al funcției: Asigurarea bunei funcționări a Aparatului Președintelui raionului și promovarea imaginii Consiliului Raional Soroca.

           Sarcinile de bază ale funcției: 1. Contribuirea la planificarea și buna desfășurare a activităților care vizează în ansamblu construirea imaginii Consiliului raional, respectiv planificarea programului de activități curente și de perspectivă ale aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului Raional prin definirea scopurilor programului, recomandări și planificare deactivități și analiza rezultatelor activităților întreprinse. 2.Asigură transparență în activitatea Consiliului raional și a subdiviziunilor sale, prin informarea activă a societății privind domeniile de activitate a autorității, politicile publice inițiale, aprobate, lansate și realizate și facilitarea  accesului publicul larg la informația oficială din cadrul Consiliului raional. 3. Monitarizarea asigurării implementării în raionul Soroca a prevederilor actelor legislative ce reglementează modalitatea de examinare a petițiilor cetățenilor Republicii Moldova. 4.Coordonarea activității de pregătire a proiectelor de decizii a Consiliului raional și dispozițiilor președintelui raionului pe întrebările din componența secției și monitorizarea executării lor.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26 sau e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

-                 Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018

-                 Constituția Republicii Moldova

-                 Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25 din 22.02.2008

-                 Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006

-                 Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008

-                 Legea privind actele normative  nr.100 din 22.12.2017

-                 Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-                 Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013

-                 Legea integrității nr.82 din 25.05.2017

-                 Hotărârea Guvernului  privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.201 din 11.03.2009

-                 Hotărârea Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010

-                 Hotărârea Parlamentului  cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova nr.433 din 26.12.1990

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

-  formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);

-            copia buletinului de identitate;

-  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;

-            certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;

-            cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-            documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

          Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 f) are studii superioare de licență sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, dreptuului, jurnalistică, pedagogie;
 g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

n) 2 ani de experiență profesională în serviciul public, domeniul juridic, resurselor umane sau administrație publică;

m)  abilități de utilizare a computerului.

 Data-limită de depunere a dosarelor este  21 octombrie 2020.

                         Rusnac Veaceslav,
        Președinte al Raionului Soroca

 

 

 

   Vă informăm, că Agenţia Proprietăţii Publice a publicat  comunicatele cu privire la privatizarea  bunurilor  proprietate publică de stat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 241-245 din 25.09.2020 și pe pagina web: www.app.gov.md , buniuri din raionul Soroca pentru următoarele:

 

        -   la data de 21.10.2020, ora 10-00, pe adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări

Naţionale, 1,Casa Guvernului se va desfășura licitaţia cu strigare pentru privatizarea cotei de 47/81 din clădirea de producere (nr. cadastral 7801118.282.07), or. Soroca, str. Uzinelor, 1 cu preţul iniţial de vânzare - 1 000 000 lei.

 

           Cererile pentru participare la licitaţie și documentele enumerate în comunicatul informativ se depun până la data de 20.10.2020, ora 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, Casa Guvernului, Agenţia Proprietăţii Publice.

 

-          în perioada 03 - 13.11.2020, pe piaţa reglementată a Bursei de Valori se vor desfășura

licitaţii cu strigare pentru privatizarea acţiunilor proprietate publică de stat din S.A. „Drumuri - Soroca”, mun. Soroca, str. F. Budde, 27, în număr de 3 339 468 unităţi (99,357%), preţul inițial de vînzare al unei acțiuni  - 12,50 lei.

 

 

Rusnac Veaceslav                      

Preşedinte al Raionului Soroca