Căutare în site

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”.

Sarcinile de bază ale funcției: conduce activitatea generală și operativă a taberei, este responsabil de gestionarea activității curente și economico-financiare a Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”  în corespundere cu Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/11 din 20.08.2020,  administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implimentării a procedurilor de personal; dirijarea activității serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și eficiente a Instituției, utilizarea maximală a capacității de prestare a serviciilor; elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de Consiliul raional Soroca (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003

-          Codul Educațional al Republicii Moldova nr.152/2014

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 /2017

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325/2013

-          Legea integrității nr.82/2017

-          Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018

-          Legea privind drepturile copilului nr.338/1994

-          Hotărârea Guvernului cu privire la funcționarea taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților nr.334/2009

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016);

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii superioare, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și /sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă;

-          certificatului medical;

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-          proiectul de management al instituției (8-10pagini,tehnoredactatela calculator, cu mărimea de font-12, interval interliniar-1,0

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

  Condiţiile de participare la concurs:

-          deține cetățănia Republicii Moldova;

-          posedă limba română;

-          are studii superioare absolvite necersare prevăzute pentru funcția respectivă (pedagogie, psihologie, psihopedagogie, drept, economie sau administrație publică) și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

-          are capacitate deplină de exercițiu;

-          la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

-          abilităţi de utilizare a computerului;

-          este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

-          cunoștințe în elaborarea actelor normative;

-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;

-          nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  27 ianuarie 2021.

           

 

Rusnac Veaceslav,

                                                         Președinte al Raionului Soroca

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Vădeni

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837/2016

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

-          Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vădeni (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă

-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

-          certificatul de medic de familie

-          proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Vor fi examinate doar dosarele complete.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

f)       are studiile superioare absolvite necesare  prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Data-limită de depunere a documentelor este 1 februarie 2021.              

 

 

Rusnac Veaceslav,

                                                                       Președinte al Raionului Soroca